Zorunlu Deprem Sigortasının amacı meydana gelebilecek deprem felaketi sonucu bina maliklerinin veya intifa hakkı sahiplerinin binalarının ziyan ve hasarlanması nedeniyle uğrayacakları maddi zararların karşılanması için tesis edilmiştir.

Zorunlu Deprem Sigortası nedir, hangi binaları kapsar?

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yeralan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigorta'sına tabi tutulmuştur.

Sigorta kapsamı dışında kalan binalar hangileri?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve işhanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çercevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

Sigorta teminatının kapsamı nedir?

Bu sigorta ile depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

Binanın sigorta bedeli nasıl tesbit edilecek?

Hazine Müsteşarlığınca meskenlerin yapı tarzlarına göre belirlenen metrekare bedeli ile sigortalanacak meskenlerin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunacak bedel esas alınacaktır.

Yapı tarzıMetrekare bedeli
Çelik, betonarme, karkas yapılar410 TL
Yığma, kagir yapılar290 TL
Diğer yapılar155 TL
Sigorta primi nasıl tesbit edilecek?

Yapı tarzına göre metrekare bedelinin brüt alan ile çarpımı çarpılması sonucu sigortalanacak yer için toplam teminat tutarı belirlenir. Bu tutarın Hazine Müsteşarlığı'nca deprem ve yapı tarzına göre belirlenmiş olan tarife fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan tutara 10 TL ilave edilerek prim hesaplanır.

Örnek: İstanbul Üsküdar yakasında bulunan brüt 80 m² yüzölçüme sahip betonarme, karkas meskenin teminat tutarı:

80 m²x410 TL=32.800 TL olup prim tutarı ise; 72.16 TL+ 10TL=82,16 TL'dir.Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayırım yapılmaksızın 25 TL' dir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatları üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

Sigorta bedelinde bir sınırlama var mı?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 100.000TL'dir.

Örnek: 250 m2 brüt yüzölçümü olan betonarme karkas meskenin sigorta bedeli 102.500 TL olup, ancak 100.000 TL. üzerinden Zorunlu Deprem sigortası yapılması mümkündür. Meskenin sahibi ister ise herhangi bir sigorta şirketinden aradaki 2.500 TL fark için İhtiyari Deprem Teminatı alabilir

Bu konuda yusuf@sigortanoktam.com email adresinden iletişime geçip bilgi alabilirsiniz.

Eşyalar sigorta kapsamında mı?

Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Eşyaların sigortalanması için yusuf@sigortanoktam.com email adresinden iletişime geçip bilgi alabilirsiniz.

Sigorta primi nasıl ödenecek?

Mevzuat gereği sigorta priminin tamamı peşin tahsil edilir. Sigorta primi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Hangi tarihten itibaren Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi yaptırılmalıdır?

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması başlatılmıştır.

Tapu olmadan Zorunlu Deprem Sigortası yapılıyor mu?

Dask ile ilgili ön bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve sigortalı tarafından imzalanması halinde yapılabiliyor.Ön bilgi formunda tapu bilgileri sorulduğu için tapu fotokopisi gereklidir.

Poliçe düzenletebilmek için gerekli bilgiler nelerdir?

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, (adı, partaj, parsel sayfa no) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü (m2) mekanın kullanım şekli.

Bina kaçak yapılmış ve ruhsatı yok ancak vergi beyannamesi verilmiş ise nasıl bir işlem yapılacak?

27 Aralık 1999'dan sonra inşa edilmiş binalarda inşaat ruhsatı aranıyor. Bu tarihten önce inşa edilmiş binalar kapsam dahilinde.

Ortak kullanım alanları için Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenleniyor mu?

Sigorta teminatı hariç, tamamen Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmadan konut poliçesi yaptırmak mümkün mü?

Sigortalının beyanı esas alındığından, DASK bedelini bildirmesi halinde bunun üstü bedel için ihtiyari poliçe düzenlenebilir.

Bağımsız bölümlerin tamamı zaman içersinde ayrı ayrı bürolara vb. dönüşmüş ise DASK kapsamında mıdır?

Bina mesken olarak inşa edilmiş ise, kullanımın daha sonra değişmesi, mesken statüsünü değiştirmiyor ve bağımsız bölümler DASK'a tab

Sigortalının hem DASK poliçesi hem de Allianz Sigorta'da Ev poliçesi var ise,enkaz kaldırma masrafları nasıl karşılanacak? Enflasyon nasıl temin edilecek?

Enflasyon teminatı Allianz poliçesi teminatı altındadır. DASK'la ilgili enkaz kaldırma masrafları ihtiyari poliçede temin edilmiyor. Allianz Sigorta A.Ş. de Enflasyon endeksli poliçeler isteğe bağlı olarak tanzim edilmektedir. Tüm ev poliçelerinde aşağıda 1. ve 12. maddelerde temin edilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda sigortalı bina ve / veya eşyanın zarar görmesi nedeniyle yapılan enkaz kaldırma masrafları sigorta bedelinin %4'ü ile sınırlı olarak poliçe teminatına primsiz dahildir.

Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Fırtına (ek istisnalar - bölüm 1: tenteler, güneşlikler, güneş kollektörleri, radyo ve televizyon antenleri (çanak antenler dahil) ve onların tesisat ve direkleri, klima cihazı dış üniteleri , -bölüm 2: açıktaki eşya)
 • Kar ağırlığı (ek istisnalar - bölüm 1: tenteler, güneşlikler, güneş kollektörleri, radyo ve televizyon antenleri (çanak antenler dahil) ve onların tesisat ve direkleri -bölüm 2: açıktaki eşya)
 • Sel ve su baskın
 • Dahili su
 • Yer kayması (ek istisnalar - bölüm 1: binanın kendisi aynı olaydan dolayı zarar görmedikçe binanın dışındaki eklentiler, bahçe avlu ve çevre duvarları, havuzlar, sarnıçlar)
 • Kara taşıtları
 • Hava taşıtları
 • Duman
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hreketler ve terör
 • Yakıt sızması (sabit ısıtma tesisatında meydana gelen yakıt sızmalarının doğrudan zararları. Ek istisnalar - bölüm 1: yakıtın kendisi ile yakıt tanklarında ve tesisatında meydana gelen zararlar)
 • Televizyon, radyo antenlerinin devrilmesi (ek istisnalar - 1: antenlerin, tesisat ve direklerinin kendilerine gelen zararlar.)
Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmaması halinde ne olacak?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmış ve priminin ödenmiş olduğu belgelenmedikçe bu sigortaya tabi binalarla ilgili tapu tescil işlemleri dahil hiçbir işlem, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmayacaktır.

Ancak, 29 Kasım 2000 tarihine kadar Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamamış ancak bu tarihe kadar ihtiyari deprem sigortası yaptırmış olanlardan,tapu tescil işlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi ibrazının, söz konusu ihtiyari poliçelerin bitim tarihine kadar istenmemesi ve bu yerlere ilişkin tapu tescil işlemlerinde söz konusu ihtiyari poliçelerin ibrazı (hangi sigorta şirketine yaptırılmış olursa olsun) yeterli kabul edilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi düzenlendikten sonra iptal edilebilir mi?

Hayır. Bu poliçe düzenlendikten sonra iptal edilemez. Sigortalının poliçe kapsamındaki binayı/bağımsız bölümü satması halinde Sigortanın hükmü devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, durumu 15 gün içinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

Bağımsız bölümün m² 'si nasıl hesaplanıyor. Tapu üzerinde yazan m²'ye ortak alanlar ve temeller dahil midir?

Emlak vergi beyannamesinde yer alan brüt m² esas alınmalıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası düzenlendiğinde prim peşin mi tahsil edilecek? Makbuz verilecek mi?

Evet prim peşin tahsil edilecek. Poliçe makbuz niteliğinde olup makbuz düzenlenmesi gerekmiyor

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi nereden temin edilebilir?

Poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri ve acentelerinden bu poliçe temin edilebilir. Allianz Sigorta A.Ş. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkilidir. Sigorta Noktam acentemizden poliçenizin düzenlenmesini talep edebilirsiniz.(yusuf@sigortanoktam.com)

Dikkat: El yazısı ile düzenlenen poliçeler geçersiz olup,poliçe üç nüsha olarak bilgisayarda düzenlenir, poliçe aslı sigortalıya verilir.

Hasar olduğunda hangi poliçeden ödeme yapılır?

Sigortalının hem Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise hasar Zorunlu Sigorta Poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.

Hasar ihbarı nereye yapılır?

Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya sigortasını yaptırmış olduğunuz sigorta şirketine, bölge müdürlüklerine, acentelerine hasar ihbarı yapılabilir.